0
0

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Repository

(صندوق یا اتاقچه و غیره که اشیا را برای ایمن داری در آن می گذارند) مخزن، خزانه، انبار، اندوختگاه، گذاردگاه، نهفتگاه، انبار،گنجینه، منبع، انباشتگاه
(نادر) موزه
مقبره
(مجازی) منبع، مرکز
معتمد، استوانیده، امانت دار، امین
(دارو) دارای اثر تدریجی و درازمدت، خسبنده

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.